Magic Sing Song Chips - MagicKaraoke 8 CLASSIC ROCK 200 SONGS